Wtorek, 3 Sierpnia 2021

Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Na antenie

Kontakt

12 630 64 54

off@radiokrakow.pl

Jak uzyskać patronat medialny Off Radia Kraków?

0

A
A
A
Aby starać się o patronat medialny Off Radia Kraków, należy wypełnić formularz zamieszczony poniżej. Prosimy o wypełnienie wniosku nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

I Warunki rozpatrzenia wniosku o patronat medialny Off Radia Kraków


1. OFF Radio Kraków przyznaje patronat medialny tylko na wyłączność wśród rozgłośni radiowych (z wyłączeniem rozgłośni radia publicznego). Wyłączność obejmuje również zamieszczanie na materiałach i drukach informacyjnych i promocyjnych logotypu Off Radio Kraków.

2. Warunkiem uzyskania patronatu medialnego Off Radia Kraków jest opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz załączenie do wniosku skanu aktualnego potwierdzenia opłaty abonamentowej.
W przypadku zwolnienia z ww. opłaty należy załączyć oficjalne pismo uzasadniające nie opłacanie abonamentu.

II Rozpatrywanie wniosków o patronat / odpowiedzi na wnioski

 1. O przyznaniu patronatu medialnego Off Radia Kraków oraz o jego zakresie decyduje kolegium redakcyjne Radia Kraków i Off Radia Kraków złożone z kierowników wszystkich redakcji i działów. Kolegia redakcyjne odbywają się raz w tygodniu.

 2. Odpowiedź pozytywna lub odmowna na wniosek o patronat przesłana zostanie Wnioskującemu do dwóch dni po decyzji kolegium drogą mailową na adres mailowy wskazany we wniosku.

III Zobowiązania wynikające z przyznania patronatu Off Radia Kraków

1. Zobowiązania Wnioskującego:

Przyznanie patronatu medialnego Off Radia Kraków jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, w tym:

 1. wyłączności patronackiej (patrz I / punkt 1),

 2. zamieszczenia na wszystkich drukach, w materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia logotypu Off Radia Kraków,

 3. przesyłania do akceptacji na adres patronatyoff@radiokrakow.pl wszelkich materiałów zawierających logotyp Off Radia Kraków w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,

 4. ekspozycji w trakcie wydarzenia / imprezy ustalonych w trybie roboczym materiałów reklamowych Off Radia Kraków,

 5. odebrania z siedziby Radia Kraków (al. Słowackiego 22) ustalonych materiałów reklamowych i oddania ich do siedziby Radia Kraków najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu objętej patronatem imprezy/ wydarzenia,

 6. przesłania po wydarzeniu/imprezie na adres patronatyoff@radiokrakow.pl dokumentacji zdjęciowej z ekspozycji przekazanych materiałów reklamowych,

 7. odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.
   

  1. Zobowiązania Off Radia Kraków

Objęcie przez Off Radio Kraków patronatem medialnym imprezy / wydarzenia jest równoznaczne z:

 1. obsługą danego wydarzenia w zakresie przekazanym Wnioskującemu drogą mailową (patrz II / punkt 2),

 2. zgodą na użycie logotypu Off Radia Kraków na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu / imprezie oraz na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych dotyczących imprezy wydarzenia,

 3. zamieszczenia na stronie off.radiokrakow.pl informacji o wydarzeniu / imprezie na podstawie materiałów nadesłanych przez Wnioskującego, przy czym Off Radio Kraków zastrzega sobie możliwość redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Informacja zostanie zamieszczona w terminie do 48 godzin (dni robocze) od ich nadesłania, przy czym materiały muszą być zgodne ze specyfikacją opisaną w punkcie IV.


IV Specyfikacja materiałów do publikacji w serwisie internetowym Off Radia Kraków off.radiokrakow.pl

Materiały do imprezy/wydarzenia objętego patronatem przez Radio Kraków proszę nadsyłać na adres: patronatyoff@radiokrakow.pl najpóźniej do 7 dni przed planowanym wydarzeniem/imprezą. E-mail proszę koniecznie zatytułować „Materiały na www: nazwa i data imprezy/wydarzenia". Informacja pojawi się na stronach Off Radia Kraków w dziale „Promocja” w terminie od 24 do 48 godzin (w dniach roboczych) od ich otrzymania. W celu aktualizacji danych dotyczących wydarzenia, należy przesłać na adres patronatyoff@radiokrakow.pl wiadomość e-mail zatytułowaną: „Aktualizacja: nazwa i data imprezy/wydarzenia". Aktualizacja nastąpi w ciągu 24 godzin (w dniach roboczych).


1.Specyfikacja plików tekstowych z informacją o imprezie/wydarzeniu.

a) materiały informacyjne proszę przesyłać w pliku tekstowym, w jednym ze wskazanych formatów: *.txt, *.rtf, *.doc , *.odt.

b) tekst powinien być sformatowany stylem czcionki Arial (ew. Tahoma, Times New Roman) o wielkości 10 pixeli (wyłączając nagłówki, których wielkość powinna wynosić 12 pixeli ),

b) w pliku tekstowym powinien znajdować się tylko krótki opis imprezy/wydarzenia przeznaczony do publikacji na stronach Radia Kraków . Nie mogą znajdować w nim zaimpotrowane pliki graficzne ( zdjęcia, plakaty, logotypy, itp.). Całość tekstu nie może przekroczyć 500 słów .

2. Specyfikacja plików graficznych, uzupełniających informację o imprezie/wydarzeniu.

Materiały graficzne prosimy przesyłać w formacie *.jpg, *.bmp, *.tiff, *.psd, *.gif. Rozmiar pliku graficznego nie może przekraczać 500 kB (0,5 MB). Wymiary zdjęcia, plakatu, logotypu, itp. nie mogą przekraczać 1024 x 800 lub 800 x 1024 (szerokość x wysokość) w jednym pliku. Plik graficzny powinien być typu (paleta kolorów) RBG - NIE CMYK.

3. Specyfikacja plików video dołączonych do informacji o imprezie/wydarzeniu.

Materiały video prosimy przesyłać w formacie MP4. Rozmiar pliku video nie powinien przekraczać 480 x 320 pikseli.
Informacji mogą towarzyszyć maksymalnie 3 pliki graficzne i dwa filmy video zgodne z w/w specyfikacją. Pliki w formacie *.pdf oraz *.cdr nie będą przez nas uwzględniane.

Przesłane materiały, które nie spełniają wymagań zawartych w w/w specyfikacji, zostaną odrzucone przez administratora strony. 
Wniosek o patronat medialny: